Z PANEM JEZUSEM W CZASIE EPIDEMII

W wielu pilskich i innych wspólnotach parafialnych Duszpasterze wyszli z Najświętszym Sakramentem na ulice swoich Parafii, by modlić się o ustanie zarazy koronawirusa i pobłogosławić wiernych. W naszej Parafii tak się stało w V Niedzielę Wielkiego Postu – 29 marca 2020. W tym dniu miały rozpocząć się Rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie. Tymczasem doświadczenie, które przeżywamy mogą stać się rekolekcjami, jakich jeszcze nie przeżyliśmy. Niech Pan wszystkim błogosławi na tej wielkopostnej drodze wiary. Jako Duszpasterze łączymy się z Wami duchowo – także przy ołtarzu podczas Eucharystii. Szczęść Boże! Czytaj dalej

PAN JEZUS PRZEJDZIE PRZEZ NASZĄ PARAFIĘ

Wszystkich Parafian pragniemy poinformować, że w dzisiejszą niedzielę po Mszy świętej o godz. 15.00 (czyli ok. godz. 15.30) my, kapłani, wyjdziemy z Najświętszym Sakramentem na ulice naszej Parafii z modlitwą i Bożym błogosławieństwem. Przejdziemy trasą procesji fatimskiej: ul. Złota, Orzeszkowej, Deptak koło Intermarche, Słowackiego, chodnikiem między blokami przy ul. Mickiewicza 101 i 103, powrót deptakiem koło sklepu „Multus” do kościoła.

Zachęcamy do duchowej łączności i adoracji Pana Jezusa przechodzącego pośród nas.

PILNE NAJNOWSZE!!! ZARZĄDZENIE BISKUPA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEGO DOTYCZĄCE SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

 

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe
z dn. 24 marca 2020 r. oraz ze „Wskazaniami Prezydium KEP” z dn. 25 marca 2020 r. postanawiam:

I. Dyspensa
Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności z odprawianymi w kościołach Mszami św., nabożeństwami i rekolekcjami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

II. Sprawowanie Eucharystii i uczestnictwo wiernych świeckich w sprawowanych liturgiach
Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach, po konsultacjach
z księżmi naszej diecezji zarządzam, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.

Jeśli celebracja dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych, zarządzam, żeby sprawować
w nich liturgię także bez udziału wiernych z zewnątrz.

Wszystkie Msze św. należy sprawować według ustalonego parafialnego porządku Mszy św. Proszę informować wiernych, którzy zamówili intencję o tym, że zamówiona przez nich Msza św. zostanie odprawiona.

Poza czasem celebracji kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę,
z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. Zalecam, aby przy wejściu do kościoła umieścić pojemnik z płynem dezynfekującym.

Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie
o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona
z Apelem Jasnogórskim i modlitwą za diecezję, która każdego dnia płynie do Boga z naszych świątyń.
Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej diecezji. Proszę Was, bądźmy razem. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów wszystkich kościołów naszej diecezji, które niech rozbrzmiewają codziennie o godz. 20.30.

III. Sakrament pokuty i pojednania
Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania z Bogiem.

Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych możliwości dróg pojednania.

W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania w zwyczajnej formie. Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy
o to osobiście poproszą. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne odpowiednie do sprawowania sakramentu pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – penitenta i spowiednika.

Należy bezwzględnie unikać wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty i pojednania, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka.

Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że
w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

IV. Komunia święta
W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu na zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzystania
z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

Dzieci uczestniczące we Mszach św. w pierwsze piątki, także proszę o przyjmowanie Komunii św. duchowej. Rodziców, katechetów i duszpasterzy, którzy prowadzą lekcję katechezy poprzez Internet, proszę o zachęcenie dzieci do modlitwy w te dni.

V. Posługa wśród chorych i osób w podeszłym wieku (np. pierwsze piątki lub soboty miesiąca)
Posługę wśród osób chorych i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wszystkich wytycznych dotyczących zasad higieny. Przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Proszę jednak o to, aby otoczyć tych wiernych czułą troską duszpasterską, chociażby telefonując do nich i wyrażając duchową łączność.

VI. Zalecenia dotyczące kapelanów szpitali
W związku z tym, że w szpitalach przebywają osoby w stanie ciężkim bądź zagrożenia życia, proszę kapelanów będących pracownikami szpitali, o szczególną posługę sakramentalną wobec ciężko chorych i konających, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności higieniczno-sanitarnych oraz ustaleń z ordynatorami oddziałów. Wszystkie wydane wcześniej zalecenia obowiązują nadal.

VII. Opieka duszpasterska nad osobami starszymi i samotnymi
W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore, przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe. W diecezji działają, na ten moment już
z dużym doświadczeniem, wolontariusze oferujący pomoc przy zakupach czy innych sprawach dnia codziennego. W tym celu proszę kontaktować się z Ośrodkami Pomocy Społecznej, które oferują pomoc. Caritas diecezjalna i Caritas parafialna także może wesprzeć osoby potrzebujące szczególnej opieki, w tym celu proszę o kontakt z Dyrektorem Caritas.

VIII. Pogrzeb
Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie
z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna.

IX. Uroczystość Pierwszej Komunii św.
Wszelkie decyzje, wobec tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji, dotyczące I Komunii św., zostaną podjęte w po Wielkanocy. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (telefonicznym lub e-mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

X. Triduum Paschalne
Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.

XI. Komunikacja z wiernymi w parafiach
Zachęcam do tego, aby kontaktować się ze swoimi wiernymi we wszystkie możliwe sposoby komunikacji (Internet, telefon). Jest to najlepszy sposób na prowadzenie duszpasterstwa w tym trudnym czasie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania z zaleceniem wiernego jego przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski
Zarządzenie:
Zarządzenie Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka jest informacją skierowaną do Księży
i Diecezjan Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Proszę, aby informacje zawarte w komunikacie zostały przekazane wiernym poprzez portale informacyjne parafii oraz media społecznościowe.

Księży Dziekanów proszę o przekazanie tekstu współbraciom, którzy nie korzystają z poczty elektronicznej.

+ Krzysztof Włodarczyk
Wikariusz Generalny

ŁĄCZYMY SIĘ DUCHOWO PRZEZ „DOBRE MEDIA”

Przewielebni Księża, Drogie Osoby Życia Konsekrowanego,
Szanowni Państwo,
Za pośrednictwem strony kliknij tutaj: DOBRE MEDIA – nasze media diecezjalne łączymy się codziennie o godz. 20.30 w modlitwie różańcowej w intencji ustania zagrożenia, za chorych i cierpiących, zmarłych, służbę zdrowia, naszą Ojczyznę i cały świat. Dzięki przekazowi internetowemu możemy trwać w duchowej łączności w tych trudnych chwilach.

Zapraszamy na kolejne transmisje:
– niedziela, godz. 10.00 – transmisja Mszy Świętej pod przewodnictwem księdza biskupa z koszalińskiej katedry
– 27 marca 2020 r. (piątek), godz. 19.00 – Wielkopostne Czuwanie Młodych
– 3 kwietnia 2020 r. (piątek), godz. 19.00 – Diecezjalna Droga Krzyżowa

W każdy piątek o godz. 18:00 z Domu Miłosierdzia Bożego – transmisja Drogi Krzyżowej.

Wszystkie transmisje: aktualizacja na bieżąco: KLIKNIJ TUTAJ

„A nadzieja zawieść nie może…”

Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej Organizuje rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka. Adresowane są do rodziców, którzy stracili dziecko w różnych okolicznościach: w wyniku poronienia, wypadku, choroby, samobójstwa, czy morderstwa. Odbędą się one w dniach 13-15 marca w Skrzatuszu. Czytaj dalej

Kolędnicy Misyjni

Składamy serdeczne podziękowania za pełne ciepła przyjęcie kolędników misyjnych. Odwiedziliśmy 20 rodzin, oraz wspólnotę mieszkaniową Właścicieli Nieruchomości przy ul. Stefana Żeromskiego nr 34-40, Reymonta 2-4. Przyjmujące nas rodziny oraz mieszkańcy wspólnoty nie tylko razem z nami kolędowali, wsparli materialnie dzieci z Amazonii, ale również obdarowali nas ciepłem, dobrocią i polską gościnnością. Ofiarowany dar serca pozwolił na przekazanie kwoty 713 zł do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Dziękujemy dzieciom z koła misyjnego za ofiarowany czas, dziecięcą radość i zapał. Rodzicom, za wsparcie i życzliwość. Wszystkim za dobroć, otwarte domy i serca. Osobne podziękowanie dla Pań Katechetek animujących to „kolędownie”

DZIĘKUJEMY ZA ROK PAŃSKI 2019

Zakończenie roku zawsze wiąże się z podsumowaniem. W przypadku duszpasterstwa wymiernym wyznacznikiem życia parafialnego jest posługa sakramentalna. Okazją do podsumowania jest ostatnia Msza święta w sylwestrowy wieczór. Przewodniczył jej tradycyjnie Ks. Proboszcz. Na zakończenie odbyło się tradycyjne Nabożeństwo dziękczynno-błagalne przed Najświętszym Sakramentem. Czytaj dalej

NASI NA WROCŁAWSKIM TAIZE

Wrażenia opisał poetycko Karol – uczestnik z naszej Parafii 🙂

Proszę proszę nie do wiary,
Goszczą Nam Pilan Psary…
3 kapłanow i jeden świecki,
Plan ich uszyty jakby krawiecki.
Celebrowali Msze u Świętej Anny,
Łez radości by się zebrały wanny.
Przemierza Wrocław Boża czwórka,
W poszukiwaniu Taize przemierza podwórka.
Pod wrażeniem ich jest ludzi wielu,
Odbyli odwiedziny u Karmelu.
Brzuś pewno urośnie u wikariusza,
Taka to relacja dla Ks. Dariusza

Pozdrawiamy 😉
Później coś jeszcze napisze,
Kiedy KS. Andrzej wywoła klisze. Czytaj dalej